Komende Opgang

Samen vieren

Zondag 5 maart is de eerste zondag in de 40-dagen tijd. In deze periode volgen wij Bijbelse personen die allemaal in zekere zin vreemdelingen en gasten waren. Uiteindelijk geldt dit zelfs voor Jezus en zijn volgelingen de Christenen. Thema voor deze 40-dagen is: ‘Vreemde Gasten’ en daarmee sluiten we aan bij ons jaarthema ‘Gasten onder Gasten’. In deze eerste dienst staat Abraham centraal. Voorganger is ds. Marten Knevel. Willem Boog, onze kerkmusicus, begeleidt de dienst aan het orgel en de Oostercantorij verleent medewerking.

Zondag 12 maart, de tweede dienst in de 40-dagen tijd is een keuzekerk dienst. In deze dienst onder het jaarthema Gasten onder Gasten ontmoeten wij vluchtelingen die een nieuw thuis zoeken of gevonden hebben in Nederland. Het thema is: “Open Huis voor Nieuwe Buren”. Wij luisteren naar ervaringsverhalen van vluchtelingen, gaan met hen in gesprek en delen de interculturele lunch met hen. In de kerkdienst staat het Bijbelverhaal Ruth centraal. Voorganger is ds. Marten Knevel en de muzikale ondersteuning is in handen Oosterkerk Band o.l.v. Pieter Cobelens. Verder verlenen medewerking, Babette Bürgi, filmmaakster met film “Between War and Waiting” en vluchtelingen.

 

Uit de Gemeente

Evenals vorig jaar hebben we voor de 40-dagen-tijd een thema gekozen dat aansluit bij ons jaarthema ‘Gasten onder Gasten’. Het 40-dagen thema is ‘Vreemde Gasten’. Ieder zondag staat er een Bijbelse figuur centraal die zowel vreemdeling als gast was. Dat zijn er velen en tenslotte zal blijken dat die typering uiteindelijk ook voor christenen van toepassing is. Gastsprekers zullen medewerking verlenen aan dit project en ook de keuzekerk van 12 maart past in dit thema. Wij hebben het volgende schema opgesteld:

5 maart: Abraham

12 maart: Ruth

19 maart: Naaman

26 maart: Daniel

2 april: De Syro-Fenicische vrouw

9 april: De Heidenen

16 april: Jezus en zijn volgelingen

Als u wilt kunt het boekje ‘Uw volk is mijn volk’ van het Nederlands Bijbelgenootschap bestellen en lezen in de veertigdagentijd.

Samen met Tetske Haalboom heb ik de Wake bij Detentiecentrum ‘Kamp van Zeist’ voorbereid. Ik mag de Wake op 5 maart om 16:30 uur leiden. Wij hebben de Wake opgebouwd rond het verhaal van Ruth en Naomi.

Met Tetske heb ik ook gesproken over haar bevestiging tot diaken met bijzondere opdracht vluchtelingenwerk. Zij neemt dit over van Wout Zijp en als u dit leest is zij al bevestigd in de kerkdienst van 26 februari.

De laatste tijd organiseren we in de Oosterkerk veel mogelijkheden voor ouderen en anderen om elkaar te ontmoeten. Iedere donderdagmorgen bent u welkom om samen koffie te drinken, eens per maand kunt u deelnemen aan een lunch, bereid door Peter Bosma en eens per maand organiseert ‘Ontmoeting voor Ouderen’ een activiteit in de Oosterkerk of op een andere locatie. Martin Rus en ik proberen deze ontmoetingen zo vaak mogelijk bij te wonen. U kunt dan ook van de gelegenheid gebruik maken voor een persoonlijk gesprek met een van ons of een afspraak met ons maken als u dat wilt.

In de Wijkkerkenraad bespraken wij in februari de relatie Oosterkerk en Buurtvrij. Samen met Walter Willigenburg en Bart Wesselink heb ik deze bespreking voorbereid. In de kern ging het om de vraag of wij de betrokkenheid vanuit de Oosterkerk bij Buurtvrij willen vergroten en hoe we dat kunnen doen. Wij zijn natuurlijk als wijkgemeente nauw betrokken bij de pioniersplek buurtvrij en we zien daar een prachtig project gestalte krijgen. Onder leiding van Walter ontstaan er kernen van nieuwe gemeenschap in de wijk Kerckebosch. Wij houden u op de hoogte over het vervolg.

Met een hele groep gemeenteleden ben ik bezig geweest met de voorbereiding van de keuzekerk van 12 maart. Tijdens die keuzekerk krijgt u de gelegenheid om vluchtelingen persoonlijk te ontmoeten en te leren van hun verhalen en zorgen en hoop. Het hoofdprogramma in de kerkzaal zal bestaan uit de vertoning van de korte Film ‘Between War and Waiting’ gemaakt door de Zeister filmmaakster Babette Bürgi. Zij zal zelf aanwezig zijn om de film in te leiden en na afloop kunt u vragen stellen aan Eyad, een vluchteling, die daartoe bereid gevonden is. Daarnaast is er een kerkdienst in de achterzaal en voor onze kinderen is er een gezamenlijk programma met vluchtelingenkinderen. Wij besluiten de morgen met een gezamenlijke lunch met gerechten van verschillende culturen. George Badrah zal een deel daarvan voorbereiden en u kunt zelf ook gerechten meenemen. Even doorgeven aan Corry Dijkstra E.: corry.dijkstra@planet.nl T.: (030) 699 43 00.

Er worden vanaf 26 februari flyers met informatie over deze keuzekerk dienst uitgedeeld. Gebruikt u deze alstublieft om anderen op de dienst te attenderen en uit te nodigen.

Ds. Marten Knevel

Kies dan het leven

De verkiezingen naderen en ik moet bekennen dat ik mij zorgen maak. Ik heb het gevoel dat wij als Nederlandse samenleving met deze verkiezing voor een keuze staan, die grote invloed kan hebben op onze toekomst. Ik maak mij zorgen omdat de politiek steeds meer polariseert en groepen in de samenleving tegen elkaar uitspeelt. Ik heb het gevoel dat er zo onzorgvuldig omgesprongen wordt met waarheid en leugen, dat je niet meer weet wie nog te geloven is en wie of wat nog betrouwbaar is. Structureel en vaak ongefundeerd wantrouwen jegens elkaar en jegens instituties als bestuur, onafhankelijke pers, rechtspraak en wetenschap wordt gevoed in de samenleving. Alles lijkt bij te dragen aan een klimaat van vijandigheid. Een dergelijk klimaat lijkt mij een slecht uitgangspunt voor een verantwoorde keuze op 15 maart.

In zekere zin doet deze situatie mij denken aan de situatie van het volk Israël zoals geschetst in Deuteronomium 30. Het volk staat voor de grens van Israël op het punt om het beloofde land in te trekken. Mozes stelt hen dan voor een keuze en het welzijn van heel het volk in het beloofde land hangt af van die keuze. Het gaat om de keuze door wie zij zich laten leiden in het beloofde land. Door God of door de afgoden. Hij roept hen op voor God te kiezen en daarmee voor het leven, voor voorspoed en voor zegen voor heel het volk. Jezus sluit hierop aan als hij zijn volgelingen voor de keuze stelt: God of mammon; en hen oproept om het Koninkrijk van God te zoeken. Het is belangrijk om te bedenken dat God in het geval van Mozes de God van heel het volk is, die het heil van heel het volk op het oog heeft. Voor Jezus is God de God van alle mensen die het welzijn van alle mensen op het oog heeft. De afgod en de mammon staan voor het deelbelang of eigenbelang, desnoods ten koste van anderen. Als wij gehoor geven aan de oproepen van Mozes en Jezus, dan gaan wij niet mee in een klimaat van vijandschap en wantrouwen, maar dan gaan wij uit van geloof, hoop en liefde met het oog op het welzijn van allen: alle Nederlanders ongeacht afkomst, kleur, geslacht, religie, opleiding, capaciteiten …., maar ook alle mensen en volken daarbuiten. Kies dan het leven.

Share this post