Komende Opgang

Samen vieren

Zondag 7 mei, kort na Bevrijdingsdag zal in het teken staan van Vrijheid en Bevrijding. Ds. Marten Knevel gaat voor. Willem Boog begeleidt de dienst aan het orgel en de Oostercantorij verleent medewerking aan de dienst

Zondag 14 mei gaat ds. Marten voor. In deze dienst is er aandacht voor de basiscatechesegroep van dit seizoen. Zij ronden het seizoen af en volgend jaar hopen ze aan de gewone catechese mee te doen. Willem Boog begeleidt de dienst aan het orgel.  Deze middag opent de Familiezaak feestelijk in de EastCoast. Vanaf 13:00 uur bent u welkom voor een eerste kennismaking.

Zondag 21 mei is er voor de laatste keer dit seizoen Keuze Kerk in het kader van ons jaarthema ‘Gasten onder Gasten’. Deze keer hopen wij gasten uit de moslimgemeenschap te ontmoeten in onze kerkdienst en mogelijk ook in de moskee. ds. Marten Knevel gaat voor in deze dienst en de Oosterkerk Band onder leiding van Pieter Cobelens zal de dienst muzikaal ondersteunen

Donderdag 25 mei vieren we samen met enkele andere gemeenten in Zeist Hemelvaart in de Lutherkapel. De dienst begint om 9:30 uur.  De Lutherkapel bevindt zich c.a. 100 m vanaf de Oosterkerk aan de Woudenbergseweg 38. Voorganger is Mevr. Carola van Zanten.

Zondag 28 mei is Mink de Vries, voortrekker van de beweging ‘Postmoderne Devotie’ de gastspreker in de Oosterkerk. Hij was dit jaar al eens eerder onze voorganger en hij wist de bezoekers van de dienst zeker te inspireren. Willem Boog begeleidt de dienst aan het orgel.

 

Uit de Gemeente

In de stille week mocht ik drie diensten verzorgen van Witte Donderdag tot en met Pasen. Wij sloten hiermee de lijdenstijd af, die in het teken stond van het Thema ‘Vreemde Gasten’. Wij realiseerden ons op Witte Donderdag dat de leerlingen die bij Jezus aan tafel zaten, maar ook de eerste christenen in Korinte, die samen de viering van de maaltijd voortzetten een bonte verzameling van ‘vreemde gasten’ waren en dat die bonte variatie nu juist kenmerkend is voor het Koninkrijk van God, waar je de meest onverwachte mensen kunt tegenkomen. Op Goede vrijdag stonden wij stil bij al die ‘Vreemde Gasten’ langs de lijdensweg van Jezus, die ieder hun eigen aandeel in die lijdensweg hadden en wij zagen dat zij niet zo veel verschilden van gewone mensen als wij. Het liep uit op de opstanding en het nieuwe leven met Pasen. Wij realiseerden ons dat wij zelf mogen behoren tot de ‘Vreemde Gasten aan de Tafel van de Heer’, mensen met een nieuwe status ‘Volk van God’ en mensen met een nieuwe rol: ‘Priesterschap’. En dat dit ons in zekere zin maakt tot vreemde gasten in onze samenleving, maar wel met een roeping in de samenleving: God en mensen en mensen onderling verbinden. Ik heb de periode als een leerzame en inspirerende periode beleefd. Ik hoop u ook.

Tijdens de vergadering van de Diaconie in april hebben wij ons bezig gehouden met de vraag wat we als diaconie van de Oosterkerk vooral belangrijk vinden en waar de aandacht de komende tijd vooral naar uit zou moeten gaan. Onze nieuwe voorzitter Hanneke de Zeeuw heeft dit initiatief genomen omdat de diaconie flink vernieuwd is de laatste jaren en er behoefte was aan meer duidelijkheid over haar taken. U hoort daar zeker nog meer van in de toekomst.

Zelf heb ik een gesprek gehad met Peter Trommel van de diconale organisatie TEAR over een nieuw programma dat zij aanbieden aan kerken, UMOJA genaamd. Het programma helpt kerken en kerkelijke groepen om een relatie op te bouwen en van betekenis te zijn in de eigen buurt. Het lijkt nog te vroeg om hiermee als diaconie te gaan werken, maar voor groeigroepen is het zeker mogelijk om hiermee aan de slag te gaan. Mogelijk bieden wij het voor komend seizoen aan voor groeigroepen.

Direct na Pasen was ik uitgenodigd voor een voorbereidingsbijeenkomst van de Kerkendag, die ieder jaar op zondag na Pinksteren plaats vindt op het zusterplein. Daar groeide het plan om op die zondag na Pinksteren te proberen aandacht te vestigen op het werk van de Heilige Geest buiten de kerk. Aankondigingen volgen nog.

In de kerkenraad hebben wij de afgelopen maanden gesproken over onze betrokkenheid bij Buurtvrij, de pioniersplek in Kerkebosch. Om de onderlinge verbondenheid beter in beeld te krijgen hebben wij afgesproken dat alle kerkenraadsleden deze maanden deelnemen aan een activiteiten van Buurtvrij om zo een goed beeld te krijgen van, en ook aan de lijve te ondervinden, wat daar gebeurt. Zelf heb ik meegeholpen met het aanbieden van een maaltijd voor buurtbewoners. Ik vond het mooi om te zien en te horen hoe het inloophuis voor veel van de buurtbewoners een soort tweede thuis geworden is en hoe er onderling veel aandacht voor elkaar is.

Tenslotte stonden de laatste weken van april voor mij in het teken van de generale synode van de PKN, die op 20 en 21 april gehouden werd in Lunteren. Als vertegenwoordiger van de Classis Zeist mocht ik daaraan deelnemen. De meeste tijd van deze vergadering werd besteed aan onderwerpen die te maken hebben met de reorganisatie van de kerk met het oog op de toekomst ‘Kerk 2025’. Er ontstond vooral een uitvoerig debat over het rapport ‘Naar een Cultuur van Mobiliteit’, waarin gepleit wordt voor maatregelen om de mobiliteit (lees veranderen van werkplek) van predikanten en de flexibiliteit van predikanten en gemeenten (om andere wegen te gaan) te bevorderen. Er waren veel amendementen en moties ingediend, waarvan er een aantal aangenomen werden. Het belangrijkste aangenomen amendement is misschien wel dat het beleidsvoorstel om gemeenten voortaan niet alleen financieel, maar ook op beleidsmatige randvoorwaarden te laten toetsen door de classis alvorens toestemming te geven voor het beroepen van een nieuwe predikant, werd aangepast. De beleidsmatige randvoorwaarden kunnen niet als hard toetsingscriterium gehanteerd worden, maar hooguit geadviseerd worden aan de gemeente die een predikant wil beroepen.

Nynke Dijkstra en Sake Stoppels presenteerden op de synode hun nieuwe boekje over missionair kerk-zijn: Back to Basics. Het boekje lijkt mij prima gespreksmateriaal voor onze gemeente.  En Professor Beatrice de Graaf gaf een boeiende inleiding op een ethische bezinning op de christelijke verhouding tot de roep om meer veiligheid in onze samenleving. Mijn preek van 23 april ging ook over dit thema en de inleiding van mevrouw de Graaf gaf daar mede aanleiding toe. Via www.kerkomroep.nl kunt u de preek beluisteren als u wilt.

De voorbereidingen voor de laatste Keuze Kerk zijn inmiddels ook begonnen. Ik kan u daarover nog niet volledig informeren en omdat dit nummer van de Opgang een vier weken nummer is verschijnt er ook geen volgend nummer voor 21 mei. Daarom verwijs ik u graag naar alle andere media van de Oosterkerk: zondagsgroet, flyers, afkondigingen, website en elektronische nieuwsbrief. Daar zullen wij u nog uitvoerig over deze dienst informeren.

Ds. Marten Knevel

Thema-avond: Vragen rond het levenseinde

Op 10 mei bent u om 19:30 uur van harte welkom in de achterzaal van de Oosterkerk voor een avond over vragen rond het levenseinde. Samantha Drenth, directeur van uitvaartonderneming Drenth en ds. Marten Knevel zullen de avond leiden. Ook andere mensen uit het pastoraat zullen deze avond aanwezig zijn en indien gewenst hun bijdrage leveren. Er zijn veel vragen rond levenseinde denkbaar. Het kunnen vragen zijn van mensen die het levenseinde zien naderen, maar ook vragen van jongere generaties die afscheid moeten nemen van iemand. Het kunnen geloofsvragen zijn, pastorale vragen, maar ook ethische of juridische vragen, vragen over zelfbeschikking en ook heel praktische vragen over de voorbereiding en invulling van een afscheid. Aan de hand van enkele praktijkverhalen en een presentatie willen wij daarover met u in gesprek. En mochten er vragen blijven liggen, dan kunnen we zeker nog een vervolg afspreken.

Deze avond is bestemd voor leden van de Oosterkerk en van de Lutherse gemeente, maar andere gasten zijn van harte welkom.

Ds. Marten Knevel

Share this post