Wake Zeist 5 december

Graag uw aandacht voor onderstaand persbericht:

Wake Zeist 5 december

Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij de vreemdelingendetentie in Zeist. Een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.

Er dreigt voor diverse gezinnen uitzetting, terwijl ze hier hier al meer dan 7 jaar zijn. Ze proberen aanspraak te maken op het kinderpardon van begin 2019, maar allerlei procedure regels staan een verblijfsvergunning in de weg. De Gesloten gezinsvoorziening in kamp van Zeist kan hun laatste verblijfplaats zijn in Nederland. Wij blijven waakzaam. Onze kinderen horen hier!

Wij houden de corona regels, volgt u a.u.b. de aanwijzing van de wake-leiders.

Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen mee. Zondag 5 december, om 16.30 uur

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg.Bus 56 A’foort – Zeist

inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl

28 november – eerste zondag van Advent

‘Volkstelling’

Zondag 28 november om 10.00 uur is er weer een viering in de Oosterkerk Zeist.

Deze zondag begint de Adventstijd feestelijk met de viering van een doop. We beginnen die zondag ook samen met de kinderdienst aan het Adventproject van Bijbel Basics ‘Tel je mee?’ We tellen af naar Kerst, maar tellen onze zegeningen op. En iedereen telt mee! ‘De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.’

Voorganger: Henk Jansen
Ouderling van dienst: Martin Rus
Tweede ouderling: Yneke Hogenkamp
Lector: Tim van der Maten
Diaken: Jan Cozijnsen
Muzikale begeleiding: Willem Harold Boog en de Oosterkerkband o.l.v. Pieter Feddema

Beeld: Eline van Es
Geluid: Zegert van der Linde
Beamer: Annemarie Kaemingk
Koster: Peter Bosma

Lukt het niet om naar de kerk te komen dan bent u alsnog van harte welkom om de dienst vanuit huis mee te vieren. Dat kan via deze link of Facebook.

Download de orde van dienst.

Doop- en zegendienst op Eerste Zondag van Advent

Zondag 28 november begint de Adventstijd feestelijk met de viering van een doop en kinderzegen. De Oosterkerkband werkt mee aan deze dienst. We beginnen die zondag ook samen met de kinderdienst aan het Adventproject van Bijbel Basics ‘Tel je mee?’ We tellen af naar Kerst, maar tellen onze zegeningen op. En iedereen telt mee! ‘De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.’

Gedachtenisdienst Oosterkerk

Op zondag 21 november a.s. herdenken wij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Het kan zijn dat u een dierbare bent verloren die geen lid van onze gemeente is, maar waarvan u het wel op prijs stelt als zijn of haar naam wordt genoemd in de dienst. U kunt deze naam vanaf deze zondag invullen op een formulier dat in het gebedenboek ligt.

Corona maatregelen

Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie gehouden n.a.v. het toenemende aantal besmettingen. Gelet op de daar afgekondigde maatregelen en adviezen heeft het moderamen er voor gekozen om, gelet op onze verantwoordelijkheid naar de samenleving en in het bijzonder naar onze wijkgemeente(leden), vanaf komend weekeinde ook in de Oosterkerk weer een aantal maatregelen te hanteren. Het gaat daarbij om het volgende:

  • geen handen geven, ook niet bij aanvang en einde van de dienst;
  • plaatsnemen op anderhalve meter; er zullen weer banken worden afgezet en u wordt verzocht weer afstand te houden in de bank als u niet tot hetzelfde huishouden behoort;
  • het roulatieplan binnen de kerk zal weer worden aangehouden en gehandhaafd; dit betekent de pijlen volgen, ingang en uitgang alleen aan de voorzijde van de kerk gebruiken;
  • tijdens het lopen/bewegen in de kerk worden weer mond- en neusmaskers gedragen.

Zingen tijdens de dienst en het koffiedrinken na de dienst zullen, in ieder geval voorlopig, wel doorgaan. Wel verzoeken wij dringend om de anderhalve meter daarbij in acht te nemen en uw mond- en neusmaskers te dragen wanneer u loopt. Voor mensen die liever niet in de zaal zitten als er wordt gezongen, zullen de balkons worden opengesteld.

Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Namens het moderamen,
Saskia Westbroek en Edwin van Rooijen

Veilige Kerk en vertrouwens-personen

De Oosterkerk wil een veilige kerk zijn

De Oosterkerk wil en moet een veilige plaats zijn voor iedereen die ermee verbonden is: gasten, bezoekers, leden van de kerk, beroepskrachten en vrijwilligers. We verbinden ons daarom nadrukkelijk aan onze gedragscode. Hierop zijn we voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeenschap aanspreekbaar.

Waar kun je heen als er iets gebeurt wat je als onveilig ervaart in de Oosterkerk Zeist? Als iemand ongewenst over jouw grenzen heengaat. Of je ervaart of signaleert een vorm machtsmisbruik: seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten. Kun je daar vertrouwelijk over praten en je veilig en serieus genomen weten?

Vertrouwenspersonen 
Met al deze vragen kun je terecht bij één van de twee vertrouwenspersonen van de PKN Zeist. Zij vormen het aanspreekpunt, waar je in alle vertrouwelijkheid met je vragen, ervaringen en klachten terecht kunt. Desgewenst anoniem. Ook als je signalen hebt opgevangen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt of heeft plaatsgevonden kun je dat melden. De beide vertrouwenspersonen zijn hiervoor opgeleid en werken onafhankelijk. Hun adressen en telefoonnummers vind je hier Vertrouwenspersonen – Protestantse Gemeente Zeist (pkn-zeist.nl)

Contactpersoon Veilige Kerk  
De contactpersoon is aanspreekpunt voor zaken die te maken hebben met (on)veiligheid.  De verantwoordelijkheid van het beleid rond de Veilige Kerk ligt bij de wijkkerkenraad van de Oosterkerk. De contactpersoon helpt hen om het beleid in praktijk te brengen. Behalve regels zoals een gedragscode en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), gaat het om een groeiend bewustzijn en met elkaar fijngevoeliger worden in het spreken over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Als er wordt gezwegen, kan dat de indruk wekken dat alles goed gaat. Erover spreken doen we samen. Er kunnen in elke kerk slachtoffers zijn van geweld en machtsmisbruik. Mensen kunnen ermee te maken hebben in hun thuissituatie en in de kerk. Het onderwerp mag daarom terecht om onze aandacht vragen. De contactpersoon wil er voor zorgen dat veiligheid een terugkerend onderwerp van gesprek en bezinning is. De contactpersoon is een ambassadeur die veilig werken en respectvol met elkaar omgaan onder de aandacht brengt en bespreekbaar maakt. Op die manier wordt ook bijgedragen aan (pastorale) zorg voor elkaar.
Contactpersoon voor de Oosterkerk is Mirjam van Veen (veenmirjamvan@gmail.com of 06-40096179)

Afspraken op een rij 

  • De PKN Zeist heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld, bij wie een zorg of klacht rechtstreeks gemeld kan worden.
  • De Oosterkerk heeft een contactpersoon, voor informatie en vragen over Veilige Kerk.
  • Met elke nieuwe vrijwilliger wordt een kennismakingsgesprek gevoerd, waarbij het thema Veilige Kerk aan de orde komt. Een vast agendapunt is het doornemen van de gedragscode en de handreiking voor vrijwilligers m.b.t. Veilige Kerk. Dit is tevens een eerste stap in de (preventieve) bewustwording van hoe we gepast met elkaar willen omgaan. Het thema veiligheid komt minimaal eenmaal per jaar op de agenda van verschillende overleggen, zoals die van kinder- en tienerwerk, catechese werk, ouderenpastoraat, wijkkerkenraad en andere initiatieven die aan de Oosterkerk verbonden zijn.
  • Er worden VOG’s aangevraagd voor vrijwilligers die daar voor in aanmerking komen (zij ontvangen daartoe een uitnodiging en toelichting).

Bericht van overlijden: Corrie Otter

In de vroege avond van maandag 11 oktober is Corrie Otter – den Hartog op 94-jarige leeftijd overleden.

De dankdienst voor haar leven zal a.s. woensdag 20 oktober om 12.00 uur plaatsvinden in de aula van de Algemene begraafplaats ‘Zeister Bosrust’. Aansluitend aan de dankdienst is er tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nabij te zijn in het Grand Café van het crematorium.

In welke zondagse viering Corrie in het midden van de Oosterkerkgemeenschap zal worden herdacht is nog niet vastgesteld.

Meer informatie vindt u in de rouwcirculaire.

Themabijeenkomst Buurtvrij 31 oktober

Themabijeenkomst 31 oktober

Op zondag 31 oktober organiseert Buurtvrij weer een themabijeenkomst in de Kerckeboschschool. Het thema is dit keer ‘Frisse Wind’.

Bent u nieuwsgiering naar deze dienst in Oost? Kom gerust een keer kijken. U bent van harte welkom!

In de themabijeenkomsten speelt een band van de Oosterkerk of de Evangelie Gemeente, wordt er gesproken over het thema en vindt een kringgesprek plaats. Na afloop is er soep met broodjes voor iedereen. Deze laagdrempelige dienst wordt bezocht door wijkbewoners en leden van beide kerken.

De dienst begint om 11.00 uur aan de Oranje Nassaulaan 5. Als u vervoer nodig heeft, kunt u bellen of mailen met de buurtpastor via: walter@buurtvrij.nl of 06 -52432753.

Bericht van overlijden: Tyni Waringa

In de vroege avond van maandag 27 september is Tyni Waringa op 84-jarige leeftijd overleden.

De dankdienst voor haar leven zal a.s. dinsdag 5 oktober om 11.00 uur plaatsvinden in de aula van de Algemene begraafplaats ‘Zeister Bosrust’. Deze dankdienst is vrij toegankelijk maar is ook mee te beleven via een stream; nadere gegevens daarover vindt u in de bijgevoegde rouwcirculaire. Aansluitend aan de dankdienst zal de begrafenis plaatsvinden. Daarna is er tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nabij te zijn in de ontmoetingsruimte van de begraafplaats.

In de viering van zondag 10 oktober zal ze in het midden van de Oosterkerkgemeenschap worden herdacht.

Meer informatie vindt u in de rouwcirculaire.

CWN: ‘Tent voor de Ziel’

Soms loop je met je ziel onder je arm. Je weet niet goed waar je het moet zoeken: waar zou jouw ziel, of die van een ander, een plek kunnen vinden en een beetje rust? We vragen ons af of er zoiets bestaat als een Tent voor de Ziel, een tijdelijke rustplaats waar je samen met anderen, getroost, verrast, aangezet wordt om te leven. Ook als je rusteloos bent, of op de vlucht misschien. Is de kerk jouw Tent voor de Ziel? Of misschien zelfs die oude dorpskerk?

Van 21 t/m 24 oktober is de Najaarsconventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland op het terrein van De Betteld in Zelhem. Met een aantal andere Oosterkerkers hopen wij daar naartoe te gaan. Sprekers zijn Rik Torfs, hoogleraar in Leuven en schrijver van het boek De kerk is fantastisch, en Gor Katchikyan, spoed-eisende-hulp arts, bekend van TV. Er is een viering met Reinier Sonneveld en de band Mensenkinderen. Op zaterdagavond is er een dienst met persoonlijke voorbede en zegening, waarin Irma de leiding heeft en die ze samen met een paar Oosterkerkers voorbereidt.

Alle info over het programma en de aanmelding is te vinden op https://www.cwn-cwj.nl. Wij kunnen je ook meer vertellen.

Irma en Henk Jansen