Vrijwilligers gevraagd!

Beste gemeenteleden,

Wij zijn verheugd dat Henk en Irma Jansen begin juli 2021 onze gemeente komen versterken. Voordat dit zover is, moet er in de pastorie nog wel het een en ander gebeuren. De wijkkerkenraad heeft aangeboden om Henk en Irma te helpen om de pastorie van binnen te schilderen en de tuin op te ruimen. Daarnaast moet vóór de daadwerkelijke verhuizing de pastorie schoongemaakt worden.

Wie wil ons hiermee helpen zodat Henk en Irma zich welkom weten in een frisse pastorie? Wie heeft er in de maanden mei/juni plezier in om in het weekend of op een doordeweekse avond te schuren, schilderen, in de tuin te werken en/of vóór de verhuizing de pastorie schoon te maken?

Wellicht ook een mooie kans voor ontmoeting tijdens het klussen, nu we elkaar al zo lang weinig gezien hebben. Uiteraard zorgen wij ervoor dat het werk in de pastorie veilig gebeurt, met niet teveel mensen tegelijk in het huis en zo nodig met mondkapjes.

Als je wilt helpen, graag vóór 1 mei a.s. opgeven via e-mailadres reinoud.dijkstra@planet.nl of telefonisch, 06-10506928.

Alvast met veel dank voor jullie hulp.

Groet,

Reinoud Dijkstra

Vanaf zondag 11 april weer uitsluitend online diensten

Beste leden en bezoekers van de Oosterkerk,

Al ruim een jaar moeten we leven met maatregelen die er toe dienen het aantal besmettingen met Covid-19 terug te dringen. Deze maatregelen vragen veel van ons allemaal. Sinds december 2020 is er sprake van een nieuwe lockdown waarbij restaurants, winkels, theaters, bioscopen e.d. gesloten zijn. Zoals u weet, zijn kerken in die zin uitgezonderd dat zij in verband met de vrijheid van godsdienst nog wel bezoekers mogen ontvangen om deel te nemen aan de kerkdiensten.

De wijkkerkenraad volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet en heeft in het afgelopen jaar de adviezen van het landelijk dienstencentrum van de PKN steeds gevolgd. Het landelijk dienstencentrum heeft een routekaart afgegeven. Daarin staat onder meer dat, mede afhankelijk van de situatie in een kerk, kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers in beginsel mogelijk zijn. Gelet op de situatie van een aantal weken geleden heeft de kerkenraad toen dan ook besloten om vanaf Eerste Paasdag weer maximaal 30 bezoekers toe te laten.

Gelet echter op de stijging van het aantal besmettingsgevallen in Nederland, ons verantwoordelijkheidsgevoel en ook de maatschappelijke discussie die afgelopen weekend op gang is gekomen over de uitzonderingspositie van de kerken, menen wij dat het verstandig is om vanaf zondag 11 april a.s. de diensten toch weer uitsluitend online uit te zenden. Wij begrijpen dat dit voor sommige mensen een tegenvaller zal zijn omdat ze zich er op hadden verheugd om weer wekelijks naar de kerk te kunnen gaan. Maar we houden goede hoop dat de situatie over enkele weken zodanig zal zijn verbeterd dat de kerkdiensten wel weer toegankelijk kunnen zijn.

Wij spreken de hoop uit u binnenkort weer te kunnen ontmoeten.

 

Namens de wijkkerkenraad,

Saskia Westbroek en Edwin van Rooijen, voorzitter

 

 

Weer diensten met maximaal 30 bezoekers

De wijkkerkenraad heeft besloten om m.i.v. zondag 4 april (1e Paasdag) weer een aantal gemeenteleden toe te laten bij de wekelijkse kerkdiensten.

  • Online aanmelden is verplicht. Dat kan via deze website.
  • Zonder tegenbericht bent u op de aangemelde zondag welkom.
  • Het dragen van een mondkapje tijdens het lopen is verplicht. Zittend in de bank mag het kapje af.
  • Jas s.v.p. meenemen in de bank en niet ophangen in de garderobe.
  • Zingen is helaas niet toegestaan.
  • Crèche en kinderdienst zijn voorlopig nog opgeschort.
  • Koffiedrinken na afloop van de dienst is helaas ook voorlopig niet mogelijk.

We zijn blij dat er kleine versoepeling kan plaatsvinden en dat dit weer mogelijk is.

Wij hopen een beperkt aantal leden weer welkom te kunnen heten.

Voor dit moment wensen wij u een goede voorbereiding op de Stille Week.

Yneke Hogenkamp, scriba

Info over uw giften 2020 en uw IB aangifte 2020

De afgelopen weken is er bij het Kerkelijk Bureau een aantal gemeenteleden met vragen geweest over hun aftrekbaarheid van de gedane giften in 2020. De onduidelijkheid is of afspraken voor giften aan de Gereformeerde Kerk Zeist en de Hervormde Gemeente van Zeist nog geldig zijn. De Protestantse Gemeente Zeist heeft juridisch alle rechten en plichten overgenomen van de Hervormde Gemeente Zeist en de Gereformeerde Kerk Zeist en heeft de ANBI status. De Protestantse Gemeente te Zeist heeft RSIN 826135195. Dit geldt voor uw giften aan Actie Kerkbalans, wijkkas, bestelde collectebonnen en digitale collecten.
Ook de Diaconie heeft juridisch alle rechten en plichten overgenomen. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Zeist heeft een eigen naam en nummer en een eigen bankrekening. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Zeist heeft RSIN 826114799.

Beroepingswerk Oosterkerk

Eind 2020 heeft de beroepingscommissie aan de wijkkerkenraad een voordracht gedaan voor het beroepen van een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente. De wijkkerkenraad heeft dit bericht met dank ontvangen. Voordat wij officieel een beroep kunnen uitbrengen vinden er online 2 gemeenteraadplegingen plaats, t.w. 4 februari, 20:00 uur en 7 februari, 14:00 uur. Alle stemgerechtigde leden van de Oosterkerk (doop- of belijdend lid, of vriend, mits ouder dan 18 jaar) hebben hierover inmiddels schriftelijk bericht gekregen met een inlogcode om deze bijeenkomsten te kunnen volgen. Mocht u deze brief op 31-01-2021 nog niet ontvangen hebben terwijl u meent hier wel recht op te hebben dan kunt u dat melden bij de scriba, Yneke Hogenkamp, beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl, 06-33704047.

Ondanks de Corona beperkingen hopen wij dat veel gemeenteleden online aanwezig zullen zijn en hopen wij dat wij goede online bijeenkomsten kunnen hebben.

Yneke Hogenkamp, scriba

Kerkdiensten weer alleen online

Na de persconferentie van afgelopen maandag heeft de Wijkkerkenraad  besloten om in ieder geval tot en met 17 januari helaas de kerk weer te moeten sluiten en de zondagse diensten weer alleen online uit te zenden. Voor de vieringen van het Kerstfeest en vanwege de betekenis van dit feest voor velen, is besloten om voor dit feest toch een uitzondering te maken. Bij de kerstnachtdienst  24 december, 21.30 uur en de kerstochtendviering 25 december, 10.00 uur zal een maximum van 30 personen (excl. medewerkers) worden toegelaten. Aanmelden voor deze diensten kan via deze website.

De Wijkkerkenraad maakt van deze gelegenheid gebruik om iedereen hele goede en gezegende feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021 te wensen.

Nieuwe collecte-app: Appostel

De app ‘Kerkgeld’ is gestopt. De opvolger ‘Appostel’ is opengezet. Onderstaand een nieuwe QR-code voor de digitale giften. Deze kan gebruikt worden met dezelfde inloggegevens.

Opschorten samenzang i.v.m. strengere coronamaatregelen

Inmiddels zijn er door de overheid nieuwe maatregelen i.v.m. het coronavirus afgekondigd en naar aanleiding daarvan is er een nieuw dringend advies gekomen van de PKN m.b.t. het zingen tijdens de diensten. Er wordt dringend opgeroepen om van gemeentezang af te zien, zeker in de regio’s die als zorgelijk en ernstig zijn aangemerkt.

De wijkkerkenraad heeft daarom besloten om in ieder geval de komende 4 weken niet samen te zingen tijdens de diensten.

We volgen de ontwikkelingen en adviezen en houden u/jou op de hoogte.

Namens de wijkkerkenraad,

Saskia Westbroek

We gaan weer zingen!

In de wijkkerkenraad van donderdag 3 september is besloten dat we vanaf 13 september het zingen in de Oosterkerk weer gaan toestaan, zowel in de kerkdiensten als voor koren die de kerkzaal willen huren. De regels die in ons gebruiksplan zijn opgenomen zullen onverkort van kracht blijven en zullen dus in acht moeten worden genomen.
Als u liever niet zingt, kunt u op het rechterbalkon plaatsnemen (rechts als u voor de hoofdingang van kerk staat). Op dit balkon zal niet gezongen worden.
Zingen doen we ”op rustige wijze”, dat wil zeggen op het volume van een normaal gesprek. Zodoende maakt u uw omgeving niet onnodig ongerust.

Nu de herfst zich langzaam aankondigt hebben veel mensen weer een jas aan. Het is de bedoeling dat u uw jas meeneemt in de bank. De garderobes mogen niet gebruikt worden.Wij zijn blij dat we weer kunnen starten met zingen, maar zullen wel alert blijven en maatregelen aanpassen mocht dat nodig zijn.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Yneke Hogenkamp, scriba

06-33704047

beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl

HA-collecte 30-08-2020

De Avondmaalscollecte op 30 aug. is voor Buurtvrij.
We horen al jaren over het Wijkinloophuis en Buurtvrij, maar vaak heb ik het idee dat we niet goed weten wat deze begrippen inhouden.
Het Wijkinloophuis is een plek waar mensen kunnen samenkomen voor de gezelligheid, hulpvragen etc.. Belangrijk, vooral in een nieuwe wijk als Kerckebosch. Maar Buurtvrij is meer! Het is een plek waar mensen in aanraking komen met het Evangelie! Een Alpha-cursus, een groeigroep en regelmatig kleinschalige kerkdiensten. Dit alles onder de naam “Pioniersplek”, d.w.z. een voorzichtige poging van de  landelijke PKN om te kijken of hier mogelijkheden zijn voor een nieuwe Geloofsgemeenschap! Wij zeggen dat we een Woord voor de Wereld hebben, maar intussen vinden we het moeilijk om dit in de praktijk te brengen. In onze achtertuin, nl. in Kerckebosch, gebeurt dit, en we zijn gevraagd als Diaconie om financieel bij te springen omdat de financiën altijd een probleem zijn!
Vandaar deze speciale collecte die we dan ook van harte bij u aanbevelen!
Namens de Diaconie,
Doke Keijzer