Komende Opgang

Seizoen van zon en gastvrijheid

Zo zou je het zomerseizoen kunnen typeren. We hopen op zon en we hopen gebruik te maken van de gastvrijheid van andere landen en volken zoals anderen bij ons gastvrijheid hopen te vinden als zij Nederland bezoeken. Gastvrijheid en te gast zijn waren ook de thema’s die ons in de Oosterkerk het afgelopen seizoen hebben beziggehouden. ‘Gasten onder Gasten’ was het jaarthema en wij hebben ons op dit thema bezonnen tijdens kerkdiensten en in gesprekskringen. Wij mogen ons welkome gasten weten in Gods wereld, die tegelijk andere gasten herbergt. Wij hebben ontmoetingen gehad met verschillende van deze andere gasten: onze Lutherse broeders en zuster, mensen in de schuldhulpverlening, vluchtelingen en mensen uit de moslimgemeenschap. Het waren ontmoetingen in ons eigen kerkgebouw, maar ook als gasten bij anderen. En de ontmoetingen hebben voor verschillende gemeenteleden een vervolg gekend in persoonlijke contacten. De laatste ontmoetingen waren in de afgelopen maanden, toen wij mensen uit de moslimgemeenschap te gast hadden en nadachten over het samenleven als mensen van verschillende religies, die zich beide ‘kinderen van Abraham/Ibrahiem’ weten. Het was indrukwekkend om de Imam van de Turkse moskee de Korantekst over Ibrahiem te horen reciteren in ons midden. En na deze kerkdienst ontvingen wij een uitnodiging om deel te nemen aan de Iftar-maaltijd, het breken van de Ramadan op 16 juni. Terwijl ik dit schrijf is dat nog een week weg. Met Pinksteren sloten we dit themajaar af en keerden we terug naar de beginvraag van het jaarthema: Hoe verhouden wij ons als gasten in Gods wereld tot al die andere gasten in Gods wereld. In navolging van Stefan Paas in zijn boek ‘Vreemdelingen en Priesters’ kwamen wij tot een herbezinning op onze zendingsroeping. Misschien moeten wij de vervulling van die roeping niet zozeer zoeken in volle kerken en aansprekende of spectaculaire resultaten. Zelfs al vertoond de eerste pinksterdag daar trekken van. Misschien moeten wij het meer zoeken in een ontspannen heilzame presentie als ‘Priestervolk’ dat God eert door te geloven voor de overige gasten, door alle gasten in Gods wereld bij God te brengen in dankzegging voor wat zijn Geest onder hen doet, in klacht voor de afwezigheid van heil en in dienstbare participatie vanuit onze christelijke inspiratie in de gezamenlijke zoektocht naar het Koninkrijk van God, oftewel het goede samenleven van mensen onderling en met God, onze levensbron. Ontspannen getuigend van de bron van ons geloof als daarvoor ruimte ontstaat, maar tegelijk open voor het getuigenis van Gods Geest uit voor ons misschien onverwachte hoek.

Intussen zijn wij druk met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Er blijkt ruime steun voor de Keuzekerk diensten. Wij zijn daarom van plan ook het komende jaar vier van deze diensten in te plannen en wij hopen dat ze opnieuw tot verrassende en inspirerende ontmoetingen zullen leiden. Een nieuwe jaarthema hebben wij nog niet gekozen. Suggesties zijn welkom.

In mei hadden wij een avond over het thema ‘Vragen rond het levenseinde’. Uit een aantal reacties begrepen wij dat sommigen hadden verwacht dat meer over de ‘kwestie’ ‘Voltooid leven’ zou gaan. Graag hoor ik of daarvoor meer belangstelling bestaat, dan zullen wij komend seizoen een themabijeenkomst rond dat thema organiseren.

Als kerkenraad brachten wij in de afgelopen maanden twee aan twee bezoekjes aan het inloophuis in Kerckebosch waar het pioniersproject ‘Buurtvrij’ gestalte krijgt. Dat leverde interessante ontmoetingen op. Wij zullen de ervaringen bespreken in de kerkenraad en proberen te vertalen naar een groeiende betrokkenheid van de Oosterkerk bij Buurtvrij.

Ds. Marten Knevel

Share this post