Opgang September

Thema artikel: Opnieuw beginnen

Ongetwijfeld heeft de redactie gedacht aan de start van het nieuwe seizoen toen zij koos voor dit thema. Bij mij roept het herinneringen op aan een brochure die eind jaren zeventig werd uitgegeven door Youth for Christ Nederland en die bedoeld was voor verspreiding onder zoekende jongeren. De boodschap kwam erop neer dat je een nieuw leven kon beginnen door je te bekeren en een volgeling van Jezus te worden. Dit sloot aan bij het goede nieuws van Jezus zelf: “Het Koninkrijk is nabijgekomen, begin opnieuw en geloof dit goede nieuws.” Hiermee raken we dus aan de kern van het bevrijdende evangelie. Maar is opnieuw beginnen wel zo bevrijdend? Opnieuw beginnen na een vakantie kun je ook ervaren als een einde aan de vrijheid en een terugkeer naar het gewone leven als loonslaaf, of slaaf van al je verantwoordelijkheden en morele verplichtingen. Niet bepaald bevrijdend en om naar uit te zien.

Opnieuw beginnen kan ook betekenen: beginnen aan nieuwe pogingen om te beantwoorden aan de veel te hoge eisen die het leven aan je stelt zonder geloof, dat het dit keer wel zal lukken. Opnieuw proberen van je verslavingen af te komen. Opnieuw proberen aardiger te zijn. Opnieuw proberen meer aandacht aan je gezin te besteden. Zoals we dat vaak doen aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Meestal is dat geen erg hoopvol opnieuw beginnen. Het eindigt vaak in de bekende patronen en daarbij een schuldgevoel en een negatief zelfbeeld, of erger, in een al dan niet uitgesproken vernietigend oordeel van je omgeving. Zo kan het opnieuw beginnen door Jezus niet bedoeld zijn als het werkelijk goed nieuws is.

Deze zomer hield ik een serie preken over Romeinen 7 en 8. In Romeinen 7 hoor je bijna de wanhoop van iemand die zijn leven lang alles in het werk heeft gesteld om aan de eisen van het leven te voldoen en die keer op keer tot de conclusie moet komen: Ik red het niet! Het is te hoog gegrepen. In het geval van Paulus wordt die eis van het leven vertegenwoordigd door de wet van God, de Torah. Die wet ervaart hij als een ondraaglijk juk dat een mens tot slaaf maakt. Het komt als een ware bevrijding als hij in Romeinen 8 daar tegenover het leven door de Geest stelt. De Geest is verbonden aan de bevrijdende boodschap van Jezus: Het nieuwe begin. Die Geest overtuigt ons ervan dat wij ons kinderen van God mogen weten. Dat is om twee redenen bevrijdend. In de eerste plaats omdat dit een boodschap van onvoorwaardelijke acceptatie is. Je mag deel uitmaken van Gods gezin. Er is geen sprake meer van oordeel en mogelijke afwijzing. In de tweede plaats is het bevrijdend omdat het een nieuw begin inhoudt. Niet in de zin van een nieuwe poging om het onmogelijke te doen, maar in de zin van opnieuw kind zijn. Misschien spreekt Jezus daarom ook wel over ‘opnieuw geboren worden’ tegen Nicodemus.

Als kind ben je op weg naar volwassenheid, maar je krijgt alle ruimte om nog niet volwassen te zijn. Kind zijn is als het ware een ontdekkingstocht naar het goede leven. Daarbij hoort ruimte voor fantaseren, experimenteren, grenzen aftasten, nieuwe wegen inslaan, je neus stoten, schade oplopen, genezen, extatische ontdekkingen doen, intense teleurstelling meemaken, fouten maken, een spiegel voorgehouden krijgen door je gezinsleden, maar altijd in de wetenschap dat je veilig en welkom bent in je gezin. Er is geen oordeel, geen afwijzing. Opgroeien is in essentie een creatief proces, dat je als ouders en omgeving moet begeleiden, maar dat je vooral niet te veel moet willen sturen of belemmeren. Al je ervaringen in dat groeiproces maken je dan tot wie je bent.

Ik hoor Paulus in Romeinen 8 zeggen dat wij als gelovigen die vrijheid ontdekt en gekregen hebben. Dit maakt dat wij elke dag verwachtingsvol tegemoet kunnen zien, uitziend naar nieuwe ervaringen, levenslessen, ontdekkingen. Het maakt dat wij hoopvol in het leven kunnen staan in onze dagelijkse zoektocht naar het Koninkrijk van God, het Goede Leven. Want alles werkt mee ten goede en uiteindelijk kan niets ons scheiden van Gods liefde in Christus. Daar waar wij die vrijheid nemen en dat nieuwe begin maken, daar zijn wij teken van het Goede Leven en teken van hoop in situaties waarin het leven mensen tot slaven gemaakt heeft.

Zouden we zo het nieuwe seizoen opnieuw kunnen beginnen? Hoopvol, verwachtingsvol, fantaserend, creatief, experimenterend, met ruimte voor vallen en opstaan, maar nooit veroordelend of afwijzend? In de Geest van Christus kunnen we die vraag toch alleen maar bevestigend beantwoorden en in geloof, hoop en liefde op weg gaan?

Ds. Marten Knevel

Kerkdiensten

Zondag 3 september is de start van het jaarthema: ‘Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van …’, Wij kijken in een spiegel door ontmoetingen met anderen. Deze zondag is tevens de start van de groeigroepen. Meer informatie vindt u elders op deze pagina. Voorganger is ds. Marten Knevel en de muzikale begeleiding van de dienst is in handen van de Oosterkerk Band en Willem H. Boog.

Na de dienst is iedereen die belangstelling heeft voor een groeigroep of een andere gesprekskring welkom in de bovenzaal voor presentatie van het jaarthema en het materiaal dat wij daarbij aanbevelen voor de kringen.

Zondag 10 september gaat ds. M. Knevel voor. Orgel: Willem H. Boog.

Zondag 17 september gaat dr. Kees van der Kooi voor in de Oosterkerk. Willem H. Boog begeleidt de dienst aan orgel en piano. De Oostercantoij verleent medewerking. Deze zondag start tevens de landelijke vredesweek met als thema: De Kracht van Verbeelding.

Zondag 24 september  – Mink de Vries is voorganger in de Oosterkerk. Willem H. Boog begeleidt de dienst aan het orgel en de piano.

Zondag 24 september bent u van harte uitgenodigd voor een vredesontmoeting als afsluiting van de vredesweek, georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies. Deze wordt gehouden op zondag 24 september om 15.30 uur, in de moskee in de Clomp. Tijdens deze bijeenkomst wordt de vredesduif Zeist uitgereikt door Najib Zahri, die de vredesduif Zeist vorig jaar ontving.

Opnieuw Beginnen

Als u dit leest hebben de meeste gemeenteleden hun zomervakantie achter de rug. Wij beleven de vakantie als een welkome onderbreking van het ‘normale’ leven. Maar nu is het normale leven weer opnieuw begonnen, met school, werk, huishouden en vrijetijdsbesteding. Ook het kerkelijk werk is weer opnieuw begonnen of staat op het punt om opnieuw te beginnen, kerkenraad, commissies, groeigroepen en later ook de catechisaties. In de zomermaanden ben ik met de taakgroep leren/vieren bezig geweest met de voorbereiding op dit nieuwe begin. Wij hebben gekozen voor een nieuw jaarthema: ‘Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van ….’ Aan de hand van het thema maken wij een programma van kerkdiensten en andere activiteiten. In het thema van dit jaar draait het om de vraag: Wie zijn wij en waartoe weten wij ons geroepen? Door ons te spiegelen aan anderen, die wij hopen te ontmoeten, en aan het Evangelie willen antwoorden op die vragen op het spoor te komen. Vooral de Keuzekerk-diensten zullen in het teken van het jaarthema staan, maar ook de diensten tijdens de grote feesten en de diensten in de veertig-dagen-tijd. U kunt hierover meer lezen in onze nieuwsbrief van de website en in komende nummers van de Opgang.

Wij willen op 3 september ook opnieuw beginnen met de groeigroepen en andere gesprekskringen. Na de kerkdienst komen wij samen in de bovenzaal van de Oosterkerk. Als u graag zou willen meedoen aan een groeigroep of gesprekskring, dan is dit de bijeenkomst die u niet wilt missen. U kunt er kennismaken met de verschillende groeigroepen en ontdekken bij welke groep u zich thuis zou kunnen voelen. Daar zullen wij ook het jaarthema en een keuze aan bijpassend gespreksmateriaal introduceren. Naast boeken zullen er artikelen aangeboden worden met gespreksvragen. Het zou daarom fijn zijn als alle groeigroepen zich laten vertegenwoordigen. Zij kunnen dan kennismaken met mensen die zich bij een groep zouden willen aansluiten en zij kunnen hun groep dan informeren over het aangeboden materiaal. Naast het groeigroepen-materiaal van het Evangelisch Werkverband bieden wij bij elk thema van een Keuzekerk-dienst gespreksmateriaal aan. Bij dit artikel vindt u al een selectie van dit materiaal afgebeeld.

In de maand september valt ieder jaar de vredesweek. Dit jaar in de week van 17 tot en met 24 september. Als jaren begint deze week met een oecumenische viering in Zeist. De afgelopen paar jaar hebben wij als Oosterkerk aan deze viering meegewerkt. Sinds enkele jaren is er ook een interreligieuze vredesbijeenkomst in Zeist, meer aan het einde van de vredesweek. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Platform voor levensbeschouwing en religie. Als Oosterkerk hebben wij besloten om daarom niet meer aan de oecumenische vredesdienst mee te werken, maar om de interreligieuze vredesbijeenkomst onder de aandacht van onze gemeente te brengen. Wij geven hieraan de voorkeur omdat het verlangen naar en het streven naar vrede niet exclusief kerkelijke is. Als kerken ben je pas geloofwaardig in dit verlangen en dit streven als daarin de ontmoeting en samenwerking met alle andere mensen en groepen zoekt. Daarom roepen wij alle Oosterkerk-leden van harte op om op 24 september om 15:30 uur deel te nemen aan deze bijeenkomst in de moskee in Zeist-west, in de Clomp. Iedereen is welkom. Deel vervolgens uw ervaringen en uw ideeën voor samenleven in vrede in Zeist.

Ds. Marten Knevel

 

Share this post