Rustpauze in de Ontdekkingsreis

Oosterkerk van Morgen? Kerk van onze Dromen!

Was het motto van de ontdekkingsreis die wij het afgelopen jaar gemaakt hebben in de Oosterkerk. Misschien heb je er aan meegedaan. In november heeft het reisleidersteam verslag uitgebracht aan de kerkenraad. De teamleden beschrijven wat de reis heeft opgeleverd en zij geven adviezen aan de kerkenraad voor het vervolg. Hieronder geef ik je graag een samenvatting.

Wat hebben we ontdekt tijdens de reis?

In de eerste plaats hebben wij elkaar beter leren kennen. De ontmoetingen tijdens de interviews en op de groepsbijeenkomsten beleefden wij als waardevol en inspirerend. Voor herhaling vatbaar, zo was de veelgehoorde reactie.

Daarnaast hebben wij vooral onszelf als Oosterkerk beter leren kennen. Wij weten beter wat wij belangrijk en waardevol vinden in de Oosterkerk. Wij weten beter waar we goed in zijn. En wij weten beter welke verlangens er nog leven onder ons.

Wat vinden wij belangrijk en waardevol?

De onderlinge gemeenschap waarderen wij het meest in de Oosterkerk. De ontmoeting in en rond de kerkdienst waarderen wij, maar ook al die andere ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten buiten de kerkdienst om zoals gespreksgroepen, maaltijden, excursies, muzikale projecten enzovoorts. Daarnaast waarderen wij de persoonlijke aandacht die er voor elkaar is, georganiseerd of spontaan. Wij vinden het belangrijk dat wij zo kerk blijven en sommigen hopen dat wij ons op dit punt nog wat kunnen ontwikkelen.

Daarnaast waarderen wij betekenisvolle kerkdiensten. Vele bijzondere kerkdiensten waren van betekenis door creativiteit, preek, muziek, bezinning of entourage. Kerkdiensten kunnen ons op heel veel verschillende manieren raken. Wij hopen dat dit in de toekomst behouden kan blijven en zich misschien nog wel ontwikkelen kan.

Als derde zijn wij een gemeente die erg de vrijheid en ruimte waardeert die er is voor elkaar, voor diversiteit en voor creativiteit. Wij beleven de Oosterkerk als een kerk waar je niet snel geoordeeld of afgewezen wordt. Je mag er je eigen geloofsweg gaan, ook als die omgeven is door veel vragen en twijfels. Je kunt daarover open in gesprek met elkaar, zonder bang te hoeven zijn dat je afgewezen wordt. Bovendien gunnen wij elkaar de verschillen in beleving. Wij geven elkaar ruimte om te experimenteren met vormen in de vieringen en wij geven elkaar ruimte om de verschillende gaven en talenten in te zetten.

Ik noemde het al, wij beleven de waarde van de Oosterkerk niet alleen in de kerkdiensten, maar ook in de vele andere activiteiten. Soms betekenen die zelfs meer voor ons dan kerkdiensten. En dat mag ook in de Oosterkerk. Dat hoort weer bij de vrijheid en de ruimte die wij in de Oosterkerk waarderen.

Waar zijn wij goed in?

Wij hebben verschillende sterke punten (gaven en talenten) van de Oosterkerk ontdekt. Wij noemen er een paar:

 • Er is veel creatief talent in de Oosterkerk
 • De (kerkelijke) achtergronden van de Oosterkerkers zijn heel divers
 • Oosterkerkers tonen zich over het algemeen erg betrokken bij de gemeente
 • Organisatietalent van veel Oosterkerkers
 • Wij zijn een relatief bemiddelde kerk
 • De kerkleiding stelt zich vooral dienstbaar en faciliterend op en geeft ruimte aan initiatieven die uit de gemeente opkomen en om je met passie en plezier in te zetten
 • De gereformeerde oorsprong van de Oosterkerk ervaren wij ook als een kracht.
 • De open mind van gemeenteleden geeft ruimte om samen zoekend te geloven

Wij hopen dat wij veel van deze kwaliteiten kunnen behouden voor de toekomst.

Welke verlangens leven er onder ons?

Eigenlijk is onze belangrijkste ontdekking dat er veel tevredenheid is over de Oosterkerk. Daarnaast leven er zeker ook nog verlangens. Maar het is misschien wel typerend voor de diversiteit van de Oosterkerk dat die verlangens heel gevarieerd zijn en soms ook bijna tegengesteld.

Op een verlangen vinden veel Oosterkerkers elkaar wel, namelijk het verlangen naar meer ‘geloofsbeleving’ in kerkdiensten. Wij hebben de indruk dat dit leeft bij ongeveer de helft van ons. Als je inzoomt op de beleving in de diensten, dan blijkt ook hier dat de verlangens heel divers zijn. Maar drie verbeter-mogelijkheden springen er uit:

 • moderne muziek/liederen,
 • bezieling van de voorganger en
 • interactieve vormen en momenten.

Tenslotte noemen wij nog twee zaken die volgens velen ook extra aandacht verdienen:

 • aandacht voor jeugd/kinderen Zo ook hun betrokkenheid bij taken in de kerk, net als meer bijdrage van leken, jongeren in diensten.
 • aandacht voor (het opnieuw opzetten van) pastoraat onder ouderen.

Tijd voor een rustpauze

De bedoeling was om onze verlangens en dromen voor de Oosterkerk uit te werken en te kijken welke daarvan wij zouden kunnen verwerkelijken met behulp van de gaven en talenten die God ons gegeven heeft.

Wij zijn die weg ook ingeslagen met bijeenkomsten waarin wij samen gingen dromen over die toekomst. Dat waren inspirerende bijeenkomsten en die leverde waardevolle ideeën op. Verschillende daarvan kun je terugvinden op pagina’s van de ontdekkingsreis op deze website.

Maar tegelijk liepen wij tegen een paar beperkingen aan. Het aantal deelnemers aan de ontdekkingsreis werd steeds kleiner. De dromen misten focus. De gemiddelde leeftijd werd steeds hoger. De beschikbaarheid van de teamleden werd minder. Het lukte ons niet om voldoende menskracht en betrokkenheid te genereren om het proces met z’n allen een goed vervolg te geven.

Ook hierdoor hebben wij onszelf beter leren kennen. Onze mogelijkheden voor meer inzet in de gemeente zijn beperkt omdat ieders beschikbaarheid beperkt is en blijkbaar niet veel ruimte meer laat. Het was tijd voor een rustpauze.

Daarom hebben wij besloten om nu verslag uit te brengen aan de kerkenraad en als team de opdracht op dit moment terug te geven aan de kerkenraad.

Hoe nu verder?

De Oosterkerk staat voor veranderingen. Wij hopen dat het samengaan van alle gemeenten binnen de PKN in Zeist binnenkort een feit zal zijn. Dat heeft consequenties voor ons eigen beheer van de Oosterkerk. De bezetting van de wijkkerkenraad verandert ook. Onze voorzitter Bart Wesselink is aan het einde van zijn termijn en er zal een nieuwe voorzitter komen. Tenslotte neemt de predikant afscheid van de Oosterkerk en zullen wij op zoek gaan naar een nieuwe voorganger.

Onze ontdekkingen van het afgelopen jaar zijn heel belangrijk in deze periode. Zij zijn belangrijk voor het zoeken naar de nieuwe predikant, want zij geven een goed beeld van wie wij zijn. Zij zijn ook belangrijk voor de Wijkkerkenraad en haar nieuwe voorzitter, want zij laten zien hoe waardevol het is om met elkaar zo op reis te gaan en zij geven ook richting aan het beleid voor de kerkenraad in de komende tijd. Waar moeten wij vooral aandacht aan geven? Tenslotte geven zij richting aan het beleid van financiën en beheer. Zij laten zijn waarin wij als Oosterkerk het beste kunnen investeren.

En de dromen dan?

Er is ook gedroomd op deze reis. Over muzikale themadiensten, over preekvoorzieningteams, over alphagroepen, over Taize-reizen enzovoorts (Zie andere pagina’s over de ontdekkingsreis) Die dromen zijn niet voor niets. Aan de realisering van sommige dromen wordt al gewerkt. Van de andere dromen zullen we bekijken of er voldoende enthousiasme en menskracht beschikbaar is om ze te realiseren. Zo ja, dan krijgen die dromen zeker hun kans.

Share this post