40 dagen Slowfood

De veertig-dagen-tijd voorafgaande aan Pasen is in de kerk sinds eeuwen een tijd van vasten, bezinning en gebed. Daarom leek het mij mooi om ons in deze periode met elkaar te bezinnen op het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, Het Onze Vader. Wij bidden het iedere zondag. Wij bidden het bij uitvaarten en sommigen gebruiken het zelfs als gebed voor de maaltijd. Maar wat betekent dit gebed eigenlijk voor ons? Weten we nog wat wij bidden? Welke betekenis kunnen deze woorden vandaag nog voor ons hebben? Claartje Kruijff, in 2017 theoloog des Vaderlands, begon dat jaar een dialoog met mensen uit verschillende religieuze tradities over dit gebed. De gesprekken en meditaties hierover heeft zij gebundeld in het boekje Slowfood. Ik hoor daarin iets van: Het gebed is voedsel voor de ziel, maar het vereist dat je het langzaam en met aandacht bidt. Daaraan hoop ik in de tijd van voorbereiding op Pasen gehoor te geven met u. In een gesprekskring bespreken we het Onze Vader aan de hand van het boekje van Claartje Kruijff. U zou dit ook thuis kunnen gebruiken, erover spreken en het gebed ook samen bidden. De verschillende beden komen op onderstaande data aan de orde in de overdenkingen op zondag:

17 maart – Onze Vader die in de hemelen zijt

24 maart – Uw naam wordt geheiligd

31 maart – U Koninkrijk kome! Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel

7 april – Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze

18 april – (Witte donderdag) Geef ons heden ons dagelijks brood

19 april – (Goede Vrijdag) En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

21 april – (Pasen) Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, amen.

Heel Holland vast?!

Je kunt op veel manieren zelf invulling geven aan de 40-dagen-tijd.

Aansluitend op ons thema kun je zelf het boekje Slowfood van Claartje Kruijf aanschaffen en meelezen.

Kerk in actie biedt de actie Heel Holland vast aan. Miet informatie hierover vind je hier.

Share this post