Privacy

In de Oosterkerk kunnen foto- en filmopnames worden gemaakt tijdens door de kerk georganiseerde activiteiten. Deze opnames zijn in beginsel voor privégebruik en worden niet in het openbaar gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van mensen die herkenbaar in beeld zijn gebracht. Foto- en filmopnames die gemaakt worden tijdens activiteiten die niet door de kerk worden georganiseerd maar door een externe huurder, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Oosterkerk, maar van de huurder.

 

Privacyverklaring

Beveiliging
De Oosterkerkgemeenschap, wijkgemeente van de Protestantse Gemeente in Zeist heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens van haar leden te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking, zoals bedoeld in de AVG. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en/of vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat de persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Persoonsgegevens van leden zullen dan ook niet aan derden worden verstrekt.

Bewaartermijnen
Voor wat betreft de bewaartermijnen wordt de richtlijn ‘Bewaartermijnen van documenten met persoonsgegevens in de kerk’, versie 16 mei 2018 van de Protestantse Kerk in Nederland gebruikt. U vindt deze richtlijnen hier.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt van deze rechten gebruik maken door u te melden bij het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te Zeist. Om gebruik te kunnen maken van deze rechten dient u zich te legitimeren. Daarna zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

Share this post